Podmienky používania


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Používateľov Serverov a Prevádzkovateľa Serverov, ktorým je spoločnosť Blindr s.r.o., Silvánová 35, 902 01 Pezinok, Slovensko, IČO: 50560409, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114881/B, DIČ: 2120374047, IČ DPH: SK2120374047 (ďalej len "Prevádzkovateľ") pri poskytovaní a využívaní Služieb na Serveroch. Adresa elektronickej pošty Prevádzkovateľa je [email protected].

1.2 Poskytovanie Služieb upravené týmito Podmienkami kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 29,827 99 Bratislava (ďalej len "SOI"), pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov (ďalej len "Osobitné podmienky") neurčia inak.

2. Základné pojmy

2.1 Serverom sa rozumejú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ respektíve tretia osoba na základe osobitného vzťahu s Prevádzkovateľom (ďalej len "Tretia osoba") a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ alebo Tretia osoba poskytuje používateľom služby (ďalej len "Server" alebo "Servery").

2.2 Služby, ktoré Prevádzkovateľ alebo Tretia osoba poskytujú na jednotlivých Serveroch predstavujú najmä spracovanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát. Jednotlivým používateľom sú poskytované bezplatne a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach alebo v Osobitných podmienkach každého Serveru uvedené inak (ďalej len "Služba" alebo "Služby").

2.3 Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len "Používateľ" alebo "Používatelia"). Pre využívanie Služieb sa nie je potrebné registrovať, pokiaľ Podmienky alebo Osobitné podmienky každého Servera neurčia inak.

3. Registrácia a prihlásenie

3.1 Pre využívanie Služieb Serverov sa nie je potrebné registrovať v systéme Serverov Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Používateľ však má k dispozícii viac možností a služieb oproti Používateľom, ktorí nie sú na Serveroch registrovaní.

3.2 Každému registrovanému Používateľovi Prevádzkovateľ vytvorí používateľský účet na službe Blindr (blindr.eu, aplikácia Blindr) (ďalej len "Používateľské konto"). Registrácia je povolená len osobám starším ako 13 rokov so súhlasom zákonného zástupcu, alebo osobám starším ako 16 rokov. Registráciou Používateľ potvrdzuje, že je starší ako 13 rokov a má súhlas od zákonného zástupcu, alebo je starší ako 16 rokov. Do svojho Používateľského konta sa Používateľ prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho emailu (ďalej len "Blindr ID") a hesla. Blindr ID slúži ako unikátny identifikátor každého Používateľa, pod ktorým sa Používateľ prihlasuje do systému Serverov. Ak Osobitné podmienky nestanovujú inak, Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.

3.3 Používateľ je povinný pri registrácii uviesť len pravdivé údaje. V prípade, že sa nejaká skutočnosť v údajoch Používateľa zmení, je povinný tento údaj bezodkladne opraviť aj vo svojom profile. Údaje je možné kedykoľvek upraviť a to v položke "Upraviť profil"/"Nastaviť účet" užívateľského menu. Ak Používateľ neuvedie pravdivé údaje, Prevádzkovateľ môže jeho registráciu zrušiť. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu vrátane prístupového hesla je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta. Ak existuje podozrenie na nesprávne údaje Používateľa, Prevádzkovateľ môže vyžiadať overenie týchto údajov patričnými systémovými prostriedkami. Ak používateľ po vyžiadaní svoje údaje neoverí, jeho registrácia môže byť zrušená.

3.4 Používateľ si je povinný bezpečne uchovať heslo k svojmu Blindr ID. Sám zodpovedá za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta. Ak Používateľ zistí, že bolo jeho konto alebo údaje použité neautorizovanou osobou, je povinný bezodkladne kontaktovať Prevádzkovateľa.

3.5 Ak bolo Používateľovi zrušené konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že pri novej registrácii takémuto Používateľovi nemusí byť zaslaný overovací kód na ním uvedené telefónne číslo, alebo email a jeho registrácia nemusí byť potvrdená.

4. Zrušenie registrácie

4.1 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zamietnuť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Servery alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa zo systému. Urobiť tak môže najmä z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

4.2 Používateľ si je vedomý, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže urobiť najmä ak:
- Používateľ poruší tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky
- Používateľ poruší zákony a právne normy SR a Európskej únie
- Dôjde k poškodzovaniu Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa
- Používateľ neoverí svoje konto prostredníctvom telefónneho čísla, emailu, alebo iným overovacím spôsobom (napr. overenie profilu fotografiou s určitými podmienkami)
- Používateľské konto nebude použité ani raz počas 30 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta alebo ak Používateľské konto nebude použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia
- Používateľ si bude vytvárať viaceré/duplicitné Používateľské kontá alebo sa bude vydávať za inú osobu
- Používateľ o to sám požiada, spôsobom, ktorý je uvedený priamo v profile Používateľa, alebo zaslaním emailu na adresu [email protected]
Používateľské konto je nastavené tak, aby ho mohol Používateľ využívať na všetkých portáloch Prevádzkovateľa. Aktivita Používateľského konta na ktoromkoľvek portáli Prevádzkovateľa, pri ktorej dochádza k prihláseniu Používateľa resp. využitie akejkoľvek Služby Prevádzkovateľa prostredníctvom Používateľského konta naruší absenciu aktivity Používateľa a teda nedôjde k zrušeniu Používateľského konta z tohto dôvodu.

4.3 Po zrušení Používateľského konta Prevádzkovateľ udržuje informácie zadané Používateľom na Server po dobu potrebnú na vymazanie informácií zo Servera, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta. Po zrušení registrácie Používateľa na Serveri zostávajú aj všetky príspevky Používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia Používateľa s ostatnými Používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

5. Podmienky pre využívanie Služieb

5.1 Prevádzkovateľ poskytuje rôznorodé služby. Portál blindr.eu, alebo aplikácia Blindr slúži ako vstupná brána ku všetkým portálom Prevádzkovateľa alebo Tretích osôb. Ďalej poskytuje tieto služby: prevádzkovanie sociálnej a zoznamovacej siete, prevádzkovanie a tvorba aplikácií a stránok, reklamné a marketingové služby, grafické služby, služby IT a dalšie služby. Využívanie Služieb Prevádzkovateľa je povolené len osobám starším ako 13 rokov so súhlasom zákonného zástupcu, alebo osobám starším ako 16 rokov. Využívaním Služieb Prevádzkovateľa Používateľ potvrdzuje, že je starší ako 13 rokov a má súhlas od zákonného zástupcu, alebo je starší ako 16 rokov.

5.2 V prípade, že Používateľ nesúhlasí s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami, nesmie využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky.

5.3 Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami ako aj s Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva.

5.4 Používatelia využívajú Služby Prevádzkovateľa na vlastné riziko. Používatelia teda berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

5.5 Prevádzkovateľ má právo prepojiť Servery, ktorých je majiteľom alebo ku ktorým má iné práva.

5.6 Používateľ týmto vyjadruje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon o elektronických komunikáciách") súhlas s volaniami, so zasielaním emailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Serveroch Prevádzkovateľa.

5.7 Volanie, email alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich iniciátorom je Prevádzkovateľ. Ak Používateľ nesúhlasí s volaním, so zasielaním týchto emailov alebo SMS správ, môže tento nesúhlas kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním emailu na adresu [email protected] (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy kliknutím na odkaz na konci emailovej správy.

5.8 Ak Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom svoje podnety, názory, prejavy, pripomienky, texty, obrázky, videá, nahrávky či iné príspevky (ďalej len "Príspevky"), týmto súhlasí, aby Prevádzkovateľ použil tieto Príspevky za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb.

5.9 Ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Autorský zákon" alebo "AZ") udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Tento súhlas má platnosť len počas doby trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nie je povinný Príspevky odovzdané Používateľom akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak Osobitné podmienky neustanovujú inak.

6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

6.2 Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade pokutovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, si je Používateľ vedomý, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

6.3 V prípade absencie akejkoľvek aktivity Používateľa v službe Blindr, dlhšej ako 3 roky od posledného odhlásenia, môže Prevádzkovateľ zmazať celú schránku správ a Príspevky daného Používateľa.

6.4 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah Príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na Serveroch, nezodpovedá ani za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, obmedziť alebo zamedziť prístup ostatných Používateľov k obsahu alebo Príspevkom Používateľa, v prípade, že je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky.

6.5 Prevádzkovateľ nezaručuje Používateľom nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť ani zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek odstaviť Servery a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

6.6 Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovaním Služieb na Serveroch okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach, resp. v Osobitných podmienkach žiadne ďalšie povinnosti.

7. Práva a povinnosti Používateľa

7.1 Používateľ môže kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

7.2 Používateľ môže pridávať na Servery len také Príspevky, ku ktorých obsahu má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie. Používateľ je sám zodpovedný za svoje príspevky a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré nie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.3 Používateľ si uvedomuje, že Prevádzkovateľ môže Používateľovi posielať správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

7.4 Používateľ si je vedomý, že sa pri využívaní Služieb musí správať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou.

7.5 Používateľovi je zakázané:
- propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktorá nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, hlavne ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu
- propagovať násilie a otvorene alebo skryte podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, viery a náboženstva, jazyka, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, politického či iného zmýšľania
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý ich nevhodne ospravedlňuje, zľahčuje alebo schvaľuje
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
- vyjadrovať sa vulgárne, používať slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
- ohrozovať psychický, morálny alebo fyzický vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
- odosielať príspevky s erotickým obsahom, s výnimkou priestorov na to určených
- propagovať detskú pornografiu
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
- otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu a to akýmkoľvek výrobkom alebo službám, ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe
- propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu, psychických chorôb, tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb a nádorových chorôb
- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo alebo akokoľvek zbrane a strelivo opisovať
- rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak nakladať s obsahom stránok za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda
- vytvárať viaceré/duplicitné Používateľské kontá a vydávať sa za inú osobu
- nedodržiavať vyššie uvedené zákazy

7.6 Používateľ sa nemôže snažiť brániť v diskusii na Serveroch ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľovi je zakázané obťažovať ostatných Používateľov.

7.7 Používateľ sa nebude snažiť prihlásiť sa na Servery ako iný Používateľ. Nebude ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nemôže žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľovi je zakázané na Serveroch propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

7.8 Používateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na Serveroch, nebude si vypínať zobrazovanie obrázkov na Serveroch. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na Serveroch, budú mu rozposielané reklamné správy a emaily, prípadne iný obsah.

8. Platené Služby

8.1 Pri platených Službách, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok s výnimkou článku 6 bod 1 a 3, článku 11 bod 2 a článku 13 bod 2 a 3 týchto Podmienok.

8.2 Pri platených Službách bude Používateľ informovaný aj prostredníctvom doplňujúcich Osobitných pravidiel o používaní Služieb, aktivácií, forme úhrady za služby a o zodpovednosti za prípadne sa vyskytujúce vady na Službe. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej Službe je upravený reklamačným poriadkom príslušnej platenej Služby.

8.3 Používateľ platenej Služby bude považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon o DPH") za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie Služby na emailovú adresu [email protected] (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky), ak Osobitné podmienky neurčujú inak.

8.4 S ohľadom na povahu poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby na Používateľove emailové konto registrované na službe Blindr (blindr.eu, alebo aplikácia Blindr).

8.5 Používateľ platenej Služby sa v prípade neposkytnutia údajov podľa bodu 3 tohto článku Podmienok nepovažuje za zdaniteľnú osobu podľa § 3 ods. 1 Zákona o DPH. Prevádzkovateľ za platené Služby nevyhotoví Používateľovi podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH faktúru, ak Osobitné podmienky neurčujú inak.

8.6 Ak Používateľ platených Služieb poruší tieto Podmienky, Prevádzkovateľ bude môcť tomuto Používateľovi obmedziť používanie platenej Služby. Prevádzkovateľ je povinný Používateľa platených Služieb, ktorý porušil tieto Podmienky informovať o takomto porušení a o rozsahu obmedzenia. Pokiaľ Používateľ platených služieb poruší Podmienky opakovane počas 6 mesiacov od porušenia Podmienok, na ktoré bol upozornený v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu Podmienok (ďalej len "Podstatné porušenie Podmienok"), Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.7 So zreteľom na charakter poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Používateľ, ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t.j. k zrušeniu registrácie). Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak má daný Používateľ vytvorené viaceré Používateľské kontá, pri Podstatnom porušení Podmienok a uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pri Podstatnom porušení podmienok zo strany Prevádzkovateľa, Používateľovi budú zrušené všetky jeho kontá.

8.8 Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi emailom na emailovú adresu Používateľa, ktorú Používateľ zadal pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania emailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok.

8.9 V prípade platených Služieb môže byť ich poskytovanie zabezpečované aj v spolupráci s Treťou osobou. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje Tretia osoba a tento spôsob platby sprostredkuje spoločnosť na to určená, uvedená priamo pri aktivácii danej Služby. Aktiváciu doplnkových (platených) Služieb podporujú operátori, ktorí sú uvedení priamo pri aktivácii danej Služby.

9. Poskytovanie Služieb Tretími osobami

9.1 Používateľ si uvedomuje, že registráciu prostredníctvom Používateľského konta zabezpečovaného Prevádzkovateľom môžu svojim používateľom poskytovať aj Tretie osoby, ktorým to Prevádzkovateľ umožní, resp. ktoré majú s Prevádzkovateľom uzatvorenú osobitnú dohodu alebo iný vzťah a ktoré poskytujú na Serveroch svojim používateľom neplatené alebo platené služby.

9.2 Ak dochádza k registrácii Používateľa kvôli jeho záujmu využívať službu Tretej osoby, tieto Podmienky sa s výnimkou ustanovení o registrácii vzťahujú a uplatnia aj na vzťah medzi Používateľom a Treťou osobou. Tretia osoba v takom prípade vystupuje v pozícii Prevádzkovateľa a Poskytovateľa služby a voči Používateľom ako aj obchodným partnerom si musí splniť všetky povinnosti vyžadované právnymi predpismi.


10. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

10.1 Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi.

10.2 Aby mohol Prevádzkovateľ poskytovať Používateľovi služby, v nevyhnutnom rozsahu bude spracúvať údaje, ktoré Používateľ uviedol pri registrácii alebo vložil pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie Služieb Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.

10.3 Používateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich ďalších údajov, ktoré Prevádzkovateľ získa pri poskytovaní Služieb za účelom adresnej ponuky tovarov alebo služieb Prevádzkovateľa alebo zákazníkov Prevádzkovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na adresu [email protected], v ktorej Používateľ uvedie, že odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom adresnej ponuky tovarov alebo služieb. Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

10.4 Prevádzkovateľ použije údaje Používateľa len v rozsahu a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") a týchto Podmienok.

10.5 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa, ktoré Používateľ zadal v registračnom formulári pri registrácii a to v rozsahu: prihlasovacie meno, vek, dátum narodenia, pohlavie, lokalizačné údaje, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb.

10.6 Prevádzkovateľ uchováva aj iné údaje a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou a súkromné údaje (iné ako osobné údaje), ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené "nezverejniť" a pod.) a pošta a to aj v prípade, ak je zdieľaná. Prevádzkovateľ taktiež uchováva aj údaje ako sú: fotky, IP adresa počítača, časy prístupov (Logy), súbory cookies, identifikátory mobilných zariadení, elektronické identifikátory, lokalizačné údaje.

10.7 Prevádzkovateľ má v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách právo používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní Služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb.

10.8 Ak Používateľ nesúhlasí s volaním, so zasielaním emailov alebo SMS správ, svoj nesúhlas môže kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním emailu na adresu [email protected] (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy kliknutím na odkaz na konci emailovej správy.

10.9 V zmysle zákona 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov má Používateľ ako dotknutá osoba právo požadovať na základe písomnej žiadosti informácie o osobných údajoch ohľadom jeho osoby. Pristúpením k týmto Podmienkam Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby.

10.10 Používateľ si uvedomuje, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými, analytickými, sociálnymi a platenými) službami, poskytovanými na Serveroch, sprístupnené alebo zverejnené aj iným osobám, t.j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom - sprostredkovateľom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľov vyberá Prevádzkovateľ pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Používateľ má právo sa oboznámiť so sprostredkovateľmi, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje.

10.11 Za účelom optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov svojich portálov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy, cookies. Tieto informácie nevedú k identifikácii jednotlivca. Cookies sú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Prevádzkovateľ využíva súbory cookies, aby skvalitnil svoje služby. V prípade že si Používateľ neželá používať súbory cookies, môže si vymazať alebo blokovať cookies vo svojom prehliadači, čím avšak znemožní používanie Služieb.

10.12 Zhromažďujeme rôzne druhy údajov v závislosti od toho, o aké služby ide. Zhromažďujeme informácie aj o tom, akým spôsobom používate naše aplikácie a Služby, vrátane informácií o typoch obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým pracujete, prípadne informácie o trvaní vašich činností.

10.13 Na základe informácií z počítačov, telefónov a iných zariadení, na ktorých inštalujete a používate naše Služby, v závislosti od povolení, ktoré ste udelili sme schopní zabezpečiť vyššiu ochranu vášho súkromia. Z vašich zariadení zhromažďujeme informácie ako verzia operačného systému, verzia aplikácie a informácie o hardvérovom vybavení zariadenia. Vďaka nim môžeme poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach. Získané údaje používame ako pomoc pri poskytovaní a podpore našich Služieb. Môžeme vám tak prispôsobiť ten najlepší obsah. Váš účet sa neustále snažíme chrániť prostredníctvom tímu technikov a technológií, ako je napríklad šifrovanie komunikácie aj ďalšieho obsahu prostredníctvom protokolu HTTPS.

10.14 Pre rýchle a pohodlné nahrávanie fotografií do albumov a posielanie fotografií cez poštu si mobilná aplikácia vyžaduje prístup k vášmu fotoaparátu a taktiež mediálnemu úložisku. Pre zistenie kompatibility vášho zariadenia s našimi aplikáciami potrebujeme prístup k čítaniu stavu a identity zariadenia. Aplikácia má tiež povolenie k prístupu sieťového pripojenia, ovládaniu vibrovania, má povolenie prijímať údaje z internetu a zabrániť zariadeniu prejsť do režimu spánku.

10.15 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zneužitie údajov, uverejnených na Serveroch v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní.

Poučenie o vašich právach
Zásady ochrany osobných údajov

11. Zodpovednosť za škodu

11.1 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom alebo tretími osobami. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.

11.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ani za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

11.3 Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú funkčnosť Serveru, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Server bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveri, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

11.4 Používateľ si uvedomuje, že využíva Služby Serverov výhradne na vlastné riziko.

12. Reklamácie a riešenie sporov online

12.1 Prevádzkovateľ je zodpovedný zato, aby boli platené služby Serverov poskytované riadne a včas. V prípade vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

12.2 Ak má Používateľ záujem o reklamáciu, môže o ňu písomne požiadať na emailovej adrese [email protected] (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky). V reklamácii je povinný konkrétne popísať reklamované skutočnosti.

12.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

12.4 V prípade, že Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak si myslí, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Používateľ sa môže obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon o alternatívnom riešení sporov").

12.5 Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ-spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, aby mohol byť spor čo najrýchlejšie vyriešený. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

12.6 Používateľ, ktorý je spotrebiteľ má právo si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ-spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

12.7 Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava", resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

12.8 Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov nájdete v reklamačnom poriadku danej služby.

12.9 Na základe článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov.

12.10 Riešenie sporov online (ďalej len "RSO") zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ-spotrebiteľ môže využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, inovovať alebo inak upravovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov platených Služieb.

13.2 Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto Podmienky v prípade, že tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, právnych predpisov, skutkového stavu, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa.

13.3 Ak by došlo k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na ktoromkoľvek Serveri Prevádzkovateľa. V prípade že Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí, môže zrušiť svoju registráciu, resp. v prípade, ak ide o neregistrovaného Používateľa, prestať používať Služby Prevádzkovateľa. Pokiaľ Používateľ pokračuje v používaní Služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.

13.4 Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

13.5 Podmienky platia súčasne s Osobitnými podmienkami pre Servery prevádzkované spoločnosťou Blindr s.r.o.. Ak Používateľ užíva aj Službu, na ktorú sa Osobitné podmienky vzťahujú, zaväzuje sa tiež dodržiavať Osobitné podmienky.

13.6 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach ani v Osobitných podmienkach sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami a ani Osobitnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých zariadení, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely a na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklám. Niektoré informácie môžu byť poskytnuté aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Ak budeš pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že ti vyhovuje aktuálne nastavenie. Nastavenie si môžeš kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači, čím však výrazne obmedzíš funkčnosť našich stránok.